Īslīces pamatskolas pirmsskolas grupiņas 2-4 g.

Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pedagogi un citi speciālisti:

 • Struktūrvienības vadītāja
 • Pirmsskolas izglītības skolotājas
 • Sporta un mūzikas skolotāja
 • Logopēde
 • Medicīnas māsa
 • Tehniskais personāls.

Darbojas 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem- "Pelītes", "Bitītes", "Rūķīši".

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi:

1.  Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās nosprausto mērķu sasniegšanu.

2.  Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības.

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

 • īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu;
 • sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
 • sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;
 • veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 • veikt valodas korekciju, balstoties uz attīstošu un veselīgu vidi, sensoro audzināšanu;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.
 • zim

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo