Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

SKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

2018./19. mācību gadam

Joma

Pasākums

Laiks

Piezīmes

 

1.

Darbs ar krājumu

1.      Mācību grāmatu izsniegšana, trūkstošo eksemplāru apzināšana un piekomplektēšana.

2.      Skolas bibliotēkas inventarizācija.

3.      Grāmatu norakstīšanas aktu sastādīšana.

4.      Preses izdevumu abonēšana.

5.      Darbs ar bibliotēkas dokumentāciju.

6.      Daiļliteratūras, metodiskās un uzziņu literatūras fonda papildināšana.

aug.-sept.

sept.-okt.

oktobris

visu māc. g.

 

 

2.

Darbs ar pedagogu kolektīvu

1.      Regulāra informēšana par jaunieguvumiem bibliotēkā.

2.      Atlasīt un sniegt informāciju par pieejamo literatūru un citiem mācību līdzekļiem mācību un audzināšanas stundām, projektiem, ārpusstundu pasākumiem.

3.      Aptauja par mācību līdzekļiem 2019./2020.m.g., izmantojamo grāmatu un pērkamo mācību līdzekļu saraksta sastādīšana.

pēc iepirkumiem

 visu māc. g.

maijs

 

 

3.

Darbs ar skolēniem

1.      Sniegt informāciju par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem, pakalpojumiem un to izmantošanu.

2.      Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!”

3.      Bibliotekārās stundas sākumskolā 1.- 4.kl., lasīšanas veicināšanai klasēs iekārtot grāmatu stūrīti.

4.      „Kādu grāmatu izvēlēties?” bibliotekārā stunda 6.klasei, gatavojoties diagnostikas darbam latviešu valodā.

regulāri

oktobris

2x māc. g.

janvāris

 

 

4. Pasākumi

 

 

1.      Dzejas dienas. Pasākums V.Plūdoņa muzejā.

2.      Grāmatu svētki Bauskā.

3.      Pasākums „Ziedonim Purvam – 95”.

4.      Pasākums „Margaritai Stārastei – 105”

5.      Pasākums „Kārlim Grigulim – 135”

6.      Skolas čaklāko lasītāju apbalvošana.

septembris

septembris

oktobris

februāris

februāris

maijs

 

  5.  Pieredzes apmaiņa

·         Informācijas apmaiņa un komunikācija ar BCB, Īslīces pagasta bibliotēku un Bauskas novada izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

.

  

 Skolas bibliotekāre:                         / Vaira Dundure/

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000