Īslīces pamatskola

Piedāvātās izglītības programmas

1. Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015511.

3. Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111.

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611.

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.

6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811.

2019.gada decembrī Īslīces pamatskolā notika skolas akreditācija. Akreditācija ir nozīmīgs notikums katras skolas kolektīva dzīvē.  Tas  ir apliecinājums skolas spējai kvalitatīvi īstenot izglītības ieguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus. Skolas akreditācija notiek reizi sešos gados, to veic Izglītības kvalitātes dienests. Akreditācijas laikā notiek skolas darbības jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana.

Akreditācijas laikā skolā strādāja ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā. Eksperti vēroja skolotāju vadītās mācību stundas dažādos mācību priekšmetos visās skolā īstenotajās izglītības programmās. Komisija iepazinās ar skolas dokumentāciju, informatīvo datu bāzi par skolas darbību, tās rezultātiem un izvērtējumu, intervēja skolas administrāciju, pedagogus, vecākus, skolas pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī Bauskas novada domes un Izglītības nodaļas atbildīgos speciālistus. Vērtēšanas procesā tika izmantoti arī skolā veiktās anketēšanas rezultāti. Akreditācijas gaitā eksperti salīdzināja gūtās informācijas atbilstību skolas veidotajam pašvērtējuma ziņojumam, noteica skolas darba stiprās puses un sasniegumus un sniedza ieteikumus uzlabojumiem.

Akreditācijas komisija secināja, ka kopumā mācību process noris labvēlīgā psiholoģiskā gaisotnē. Eksperti sarunās ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem noskaidroja, ka viņi lepojas ar savu skolu, sadarbībā ar skolas pašpārvaldi kopīgi strādā pie skolēnus interesējošu pasākumu organizēšanas, skolas tradīciju un pozitīva skolas tēla veidošanas. Skola regulāri informē sabiedrību par skolas aktualitātēm skolas mājas lapā, interneta portālos, savā skolas avīzītē.

Skolas darbības jomu vērtēšanā tika izmantota četru vērtējuma līmeņu skala sešpadsmit kritērijos.

Īslīces pamatskola akreditēta uz sešiem gadiem! 

Izglītības programmu akreditācijas termiņš – 2026.gada 16.janvāris.

Ar akreditācijas rezultātiem iepazīstināts pedagogu kolektīvs, izsakot  pateicību par godprātīgi veiktu darbu.

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1