Īslīces pamatskola

  

  Karjeras izglītības programma

   Saturs:

I Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi......................3.lpp                                         

II Karjeras izglītības saturs................................................................4.-5.lpp.

III Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns........................6.lpp.

IV Karjeras izglītības vērtēšana.........................................................13.lpp.

V Karjeras izglītībā izmantojamās metodes.......................................16.lpp.

VI Karjeras izglītības īstenošanā izmantojamā literatūra...................19.lpp.

VII Karjeras izglītības īstenošanā izmantojamie interneta resursi..... 19.lpp       

 

 I Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei (Izglītības likums). Karjeras izglītību iespējams sasaistīt ar jebkura mācību priekšmeta satura apguvi, palīdzot skolēniem izzināt, kādās nozarēs un profesijās var būt noderīgas mācību jomā un mācību priekšmetā apgūstamās zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes un skolēna individuālie dotumi un talanti. Karjeras izglītības apguves veiksmīgs rezultāts orientēts uz to, lai cilvēks spētu sekmīgi iekļauties darba tirgū, apzinātu savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākotnes veidošanai (MK 11 noteikumi Nr.468; MK noteikumi Nr.416, „Klases stundu programmas paraugs”, Karjeras izglītības paraugprogramma.)

Karjeras izglītības mērķis  ir nodrošināt skolēna karjeras vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarības, spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību

Karjeras izglītības uzdevumi:

 1. Stiprināt skolēna izpratni par izglītības un darba vērtībām, veidojot vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un savu rīcību.
 2. Pilnveidot skolēna izpratni par savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarībām.
 3. Nostiprināt un attīstīt sekmīgai karjeras vadībai nepieciešamās pašizziņas, karjeras iespēju izpētes un karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes.
 4. Apgūt karjeras attīstībā un karjeras vadībā nepieciešamās caurviju prasmes, lai stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.

 Karjeras vadības prasmes:

 1. gadsimtā situācija pasaulē ir krasi mainījusies, jo globālā tirgus un uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Karjeras attīstības atbalstu vairs nevar uzskatīt vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena izglītības līmeņa uz citu un no mācībām uz darbu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. Ilgstoša mācīšanās ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences izturēšanā un veiksmē. Lai noturētos darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba vides procesu vadītāju. Karjeras vadības prasmes ir savas dzīves plānu patstāvīgas veidošanas, loģisku lēmumu pieņemšanas un realizēšanas, kā arī savas karjeras vadīšanas un savu karjeras mērķu īstenošanas prasmes .Karjeras vadības prasmju pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, apgūstot vienkāršas pamatprasmes (lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, matemātiskās prasmes, sadarbības prasmes), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās pratības, daudzveidīgu informācijas resursu izmantošanas, pētniecisko, pašizziņas, pašvērtēšanas, dotumu pilnveidošanas, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, plānošanas u.c.) pilnveides laikā (Lemešonoka, 2017; 2015). Karjeras vadības prasmes nav saistītas ar darbībām noteiktā nozarē vai profesijā, to pamatā ir caurviju prasmes, kas stiprina jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, palīdz veidot pozitīvas attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus (Noteikumi par valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartiem), jāattīsta visās mācību jomās un mācību priekšmetos (Oliņa, Namsone, France, 2018), un ir noderīgas dažādās profesionālās darbības jomās.

   Mācību procesā, t.sk. karjeras izglītībā, skolēns veido un pilnveido šādas caurviju prasmes: · kritiskā domāšana un problēmrisināšana;

 • · jaunrade un uzņēmējspēja;
 • · pašvadīta mācīšanās;
 • · sadarbība;
 • · pilsoniskā līdzdalība;
 • · digitālā pratība

Karjeras vadības prasmes var nosacīti iedalīt 3 grupās:

 • · pašizzziņas un pašvadības prasmes, kas ietver prasmi uzturēt pozitīvu paštēlu, novērtēt un pilnveidot savu sniegumu karjerā (mācībās, darbā, brīvā laika aktivitātēs u.c. karjeras jomās) un prasmi sniegt informāciju par sevi un karjeras pieredzi;
 • · karjeras iespēju izpētes prasmes, kas ietver prasmi atrast un izvērtēt informāciju par karjeras (izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības u.c.) iespējām;
 • · karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes, kas ietver prasmi veidot karjeras vīziju (nestrukturētu indivīda redzējumu, kura pamatā ir vēlme sasniegt noteiktu karjeras stāvokli, izvirzīt karjeras attīstības mērķi, izstrādāt un īstenotkarjeras attīstības plānu un sadarboties karjeras mērķu sasniegšanai.

      Karjeras vadības prasmes ir prasmju kopums, ar kura palīdzību cilvēks pats vada savas izglītības un darba gaitas, apkopojot, analizējot un organizējot ar sevi, izglītību un nodarbinātību saistīto informāciju. Kompetencēs balstītas izglītības pieeja, kas orientēta uz skolēna personalizētu mācīšanos un praktisku darbošanos, daudzveidīgi izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģijas daudzveidīgā mācību vidē, balstīta uz skolēna pašizziņu un pašpieredzes izmantošanu un partnerībā veidotu skolēna – skolotāja mijiedarbību ir karjeras vadības prasmju veiksmīgas pilnveides priekšnoteikums (Lemešonoka, 2013).

Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:

 • mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;
 • manas intereses, vaļasprieks, spējas, brīvais laiks, dienas režīms;
 • mana ģimene, tās loma, tradīcijas;
 • sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana;
 • attieksmes un vērtības
 • prasme sadarboties, risināt konfliktus
 • mana veselība un nākotnes nodomi
 • mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu;
 • pašaudzināšana.

 Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas:

 • darba nozīme cilvēka dzīvē;
 • populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi
 • manu vecāku darba dzīve
 • informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana;
 • profesionālā kvalifikācija un tās ieguve;
 • darba tirgus un nodarbinātība;
 • sociālā vide un nodarbinātība
 • izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes;
 • darba likumdošana, darba drošība;
 • pašnodarbinātība

 Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas:

 • lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai;
 • lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, draugi, sabiedrība u.c.);
 • dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;
 • kad viss nenorit tā, kā plānots
 • mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa plānošana);
 • pārmaiņas manā dzīvē
 • komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma
 • praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;
 • sevis prezentēšana.

 III Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns :

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādus ārpusstundu pasākumus u.c.

Klases stundas 1. – 9. klasei (1 stunda nedēļā pēc skolas audzināšanas darba programmas un klašu audzinātāju darba plāniem)

Klase

Temats

Stundu skaits

Sasniedzamais rezultāts

1.-2. klase

Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

Mani vaļasprieki

Mana nākotnes profesija

Manas māmiņas profesija.

Profesijas mūsu skolā.

1

1

1

1

1

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību

3.–4. klase

Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

Mana darbavieta –skola.

Mana nākotnes profesija

Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

1

1

1

1

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību

5. klase

Klases vecāku profesiju, specialitāšu un darba vietu izzināšana

Profesiju daudzveidība

Sadarbības prasmes. Darbs komandā

2

1

1

Apzinot vecāku profesijas, tiek rosināts domāt par saviem iespējamiem nākotnes nodomiem

Prasme plānot savu dienas režīmu, ievērojot savas interese un iespējas

6. klase

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība

Lietišķais stils un valoda.

2

1

Iepazīstināt ar profesiju dažādību un iepazīties ar savām iespējām, prezentēt informāciju par profesijām.

Saprast, cik svarīgi darbā ievērot lietišķo stilu un literāras valodas principus.

7. klase

Izglītība un profesionālā karjera

Spējas un intereses

1

1

Izprast izglītības nozīmi savas karjeras veidošanā.

Izprast savas spējas un intereses, atrast to praktisko pielietojumu savas karjeras veidošanā.

8. klase

Spējas un interese, to attīstīšanas iespējas

Karjeras plānošana.

Informācijas iegūšana par karjeras izvēles iespējām

1

1

1

Skolēni izzina savas spējas, iegūst informāciju par dažādām profesijām un to apguves iespējām. Tiek veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu.

9. klase

Skolēnu profesionālā atbilstība (tikšanās ar karjeras konsultantu)

Papildus informācijas ieguve par dažādām profesijām un to apguves iespējām

Profesiju daudzveidība, darba pienākumi( tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem)

Lietišķie raksti, to nozīme, meklējot darbu un stājoties dažādās iestādēs

2

1

2

1

Skolēni izzina savas spējas, iegūst informāciju par dažādām profesijām un to apguves iespējām, apgūst prasmi veidot CV, raksturojumu

1.- 2. klasē tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Angļu valoda

Es un mani draugi

1

Mani mājdzīvnieki

1

Profesijas

1

Ētika

Kā dažādi var pavadīt brīvo laiku

1

Mans varonis

1

Lasīšana

Manas īpašības, manas stipras puses

1

Varoņu raksturojums (ārpusklases lasīšana)

1

Domraksts ‘Mani nākotnes nodomi’

1

Mājturība

Rokdarbi – Gaumīgs apģērbs dažādām dzīves situācijām

1

Sociālās zinības

Manas intereses

1

Sports

Komandu spēles

1

Fizisko īpašību tests

1

Klases stundās

1. kl. Es varu rūpēties par savu veselību

1

1. kl. Aizraušanās, hobiji

1

1. kl. Profesijas skolā

1

2. kl. Es – sava rakstura saimnieks

1

2. kl. Mācos mācīties

1

2. kl. Mācos risināt strīdus

1

2. kl. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c

1. kl. Adaptācijas nodarbības

1

1.2.kl. Nodarbība kopā ar karjeras konsultantu

2

Tikšanās ar vecākiem un sarunas par viņu profesijām.

1

Zīmējumu izstāde”Manas māmiņas profesija”

1

Macību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem.

 
 1. – 4. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundas

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu)

Mans brīvais laiks

1

Es un mani draugi

1

Profesijas

1

Dienas režīms

1

Vizuālā māksla

3. kl. Cilvēks darbā

1

Mājturība

3. kl. Rokdarbi – Drošība darbā

1

Dabaszinības

4. kl. Cilvēki, kas rūpējas par dabu. Iepazīšanas ar dabu saistībām profesijām

2

Lasīšana

3. kl. Domraksts. Mani vecāki un darbs.

1

4.kl. Domraksts. Populārākās profesijas

 

Lasīšana

4. kl. Par ko es gribētu kļūt

1

Sociālās zinības

4. kl. Sava laika plānošana

1

Sports

Komandu spēles

1

Fizisko īpašību tests

1

Klases stundās

3. kl. Manas intereses, dotumi un spējas

1

3. kl. Kāpēc vajadzīgs darbs?

1

3. kl. Profesiju izstāde. Praktiskais darbs

1

4. kl. Mans brīvais laiks, manas iespējas pašrealizēties

1

4. kl. Profesijas pagātnē, tagadnē un nākotnē

1

3. - 4. kl. Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c.)

3. – 4. kl. Drošības dienas skolā

2

3.4. kl. Nodarbība kopa ar karjeras konsultantu.

1

4. kl. Mācību ekskursija. Iepazīstam dažādus darbus

1

4. kl. Uzņēmuma apmeklējums

1

 5.– 6. kl. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras vadība” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu, krievu)

Manas intereses

1

6. kl. Valodas kultūra

1

Rakstura īpašības

1

Mans brīvais laiks

1

Informātika

5. kl. Teksta apstrāde – lietišķie teksti datora

1

5. kl. Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana

1

Vēsture

6. kl. Es ienāku sabiedrībā

1

Literatūra

5. kl. Domraksts. Mans varonis tiek galā ar grūtībām

1

Latviešu valoda

Saziņa. Emocijas.

1

Sociālās zinības

5. -. 6. kl. Konflikts, to rašanās un risināšana

1

6 kl. Kas ir uzņēmējdarbība?

1

6. kl. Pienākumi un tiesības 

1

Dabaszinības

5. kl. Cilvēka maņas un darbs

1

5. kl. Organisma augšana

1

Sports/Mājturības

Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība un darbs.

 

Klases stundās

5. kl. Mani mērķi un kā es tos varu sasniegt

1

5. kl. Uzvedības etiķete

1

5. kl. Sevis reprezentēšana

1

6. kl. Kā cilvēki tiek galā ar grūtībām

1

6. kl. Laika plānošana

1

6. kl. Mans nākotnes redzējums

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c.)

5. kl. Adaptācijas nodarbības sadarbībā ar skolas psihologu.

2

5.kl.Ekskursija uz avīzes redakciju

1

6. kl. Projekts : ,,Profesiju daudzveidība’’

1

6. kl. Ekskursija uz saldumu ražotni

Ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem.

1

6. kl. Skolēnu iesaistīšana klases pasākumu organizēšana. Klases vakara organizēšana

1 vai vairāki pasākumi

 1. klasē tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu,krievu)

Mans hobijs

1

Es un mani draugi

1

Mani mājdzīvnieki

1

Mana istaba

1

Mans apģērbs

1

Ģeogrāfija

Klimata izmaiņas un veselība

1

Vēsture

Seno baltu ciltis

1

Literatūra

Boņuka, Billes un mana bērnība

1

Vai viegli būt jaunam?

1

Latviešu valoda

Saziņa: personīgais viedoklis, attieksme, pamatojums, diskusija

1

Mājturība

Rokdarbi – zeķu adīšana

1

Kulinārija

1

Sociālās zinības

Atkarības

1

Lietišķas saskarsmes etiķete

1

Sports

Fizisko īpašību tests

1

Komandu darbs

 

Klases stundās

Es starp citiem

1

Mans raksturs un paradumi

1

Uztveres tipi

1

Temperamenti

1

Mācies mācīties

1

Kas es esmu? Ko es protu, varu un daru?

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c.)

Mācību ekskursijas.

1

Konkurss „Ko es zinu par profesijām?”

1

Nodarbības par karjeru „Sevis izzināšana. Kas es esmu.? Ko es protu un varu?”

4

Ēnu dienas

1 diena

Tehnobuss

1

   

 8.klasē tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu, krievu)

Izglītības sistēma Latvijā un ārzemēs.

1

 

Intervija ar dažādu profesiju pārstāvjiem

1

Latviešu valoda

Lietišķie raksti – darba sludinājumu pētīšana

1

 

Tekstveidne - pārspriedums

1

Sociālās zinības

Kas ir darba tirgus.

1

 

Darbs un karjera

 

Matemātika

Izcilākie matemātiķi

1

Ķīmija

Ķīmiskie atkritumi un to pārstrāde

1

 

Referāts „Mendeļejevs un citi izcilākie ķīmiķi”

1

Ģeogrāfija

Darbaspēka migrācija Eiropas Savienībā

1

 

Darba vietas dažādās valstīs

1

Fizika

Izcilākie fiziķi

1

Vēsture

Strādnieku kustība 19. gs. pēdējā trešdaļā

1

 

Ekonomiskā attīstība Eiropā un ASV 19. gadsimta beigās

1

Klases stundās

Darbs un vaļasprieks

1

 

Kas man patīk?

1

 

Darba sludinājumu pētīšana

1

 

Profesiju prestižs un perspektīvas

1

 

Sapnis vai realitāte

1

 

Manu vecāku profesijas un karjeras izaugsmes iespējas.

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c.)

Mācību ekskursijas

 
 

Droša vide (darba drošība)

1

 

Ēnu diena ,,Mana sapņu profesija’’

1

 

Ekskursija uz Pilsonības un migrācijas dienestu.

1

 

Iepazīšanās ar Valsts policijas darbu.

1

 

 Skolēnu portfolio veidošana

1

 9.klasē tiek akcentēta joma „Karjeras vadība” šādā apjomā:

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu, krievu)

Dienas režīms

1

 

Izglītības sistēmas dažādās valstīs. Izglītības iespējas ārzemēs

1

 

Publiskā uzstāšanās – sevis prezentēšana

1

 

Profesijas

1

Latviešu valoda

Publiskā runa – sevis prezentēšana

1

 

Lietišķie raksti

1

Ģeogrāfija

Saimniecības nozares un ar tām saistītās profesijas Latvijā

1

Ķīmija

Ķīmija sadzīvē

1

Vēsture

Pasaules ekonomiskā krīze 20. gs. 30. gados

1

 

Izcilākie zinātnieki 20. gs.

1

 

20. gs. progress zinātnē un tehnikā

1

Sociālās zinības

Darba likumdošana

1

 

Ģimenes budžets, skolas budžets

1

 

Civillikums

1

 

Nodokļi

1

 

Cilvēks, sabiedrība, karjera, rīcība

1

Klases stundās

Karjeras plānošana

1

 

Karjeras kāpnes, karjeras plāns

1

 

Sekmju plānošana un izvērtēšana

1

 

Lēmumu pieņemšana, atbildība

1

 

Iekļaušanās darba tirgū

1

 

Profesionālā virzība. Profesionālā piemērotība

1

Ārpusstundu pasākumi

(projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, konsultācijas u.c.)

Mācību ekskursijas.

1

 

Absolventu dienas.

 
 

Atvērto durvju dienu apmeklējumi izglītības iestādēs

 
 

Nodarbība kopā ar karjeras konsultantu.

Izstāžu ”Skills Latvija” un „Skola” apmeklējums

1

2 pasākumi

 

Ēnu diena

 
 

Aptauja par karjeras izvēles jautājumiem

1

 

Vecāku sapulce ,,Mana bērna nākotnes plānošana”

1

 Izglītības jomas ,,Valoda’’ mācību priekšmeti

Latviešu valoda un literatūra

Profesiju daudzveidība pasaulē

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

Mana sapņu profesija

Profesiju izvēle un raksturojums

Profesiju izvēles iespējas

Profesijas, nākotnes panākumu plānošana

Karjeras izglītība: mediji/žurnālistika

Mana mīļāka profesija. Manas intereses

Svešvalodas

Saskarsmes darbnīca

 Izglītības jomas ,,Māksla’’ mācību priekšmeti

Vizuālas māksla un mūzika

,,Radošās profesijas’’

Pētnieciskā darbība vizuālajā mākslā un mūzikā

 Izglītības jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati’’ mācību priekšmeti

Matemātika

Fizika

Informātika

Matemātikas prasmju un zināšanu loma manā profesijā

Karjeras izvēles daudzveidība. Profesijas, saistītas ar matemātiku

Fizikas atklājumu un tehnoloģiju nozīme, ietekme uz vidi un to loma dažādās profesijās

Meklēšanas stratēģija un taktika internetā

Dabaszinības

Ķīmija

Ģeogrāfija

Pētnieciskā darbība dabaszinībās

,,Dabas zinību nozares un profesijas – biologs, ķīmiķis, fiziķis, ģeogrāfs

 Izglītības jomas ,,Cilvēks un sabiedrība’’ mācību priekšmeti

Sociālās zinības

Profesijas, kuras var novērot savā apkārtnē, un to nozīmība vietējās sabiedrības dzīvē

Mājturība un tehnoloģijas

Uztura režīma galvenie principi

Apģērba veidošana un kultūra

Ar kokapstrādi saistītas karjeras iespējas

IV Karjeras izglītības vērtēšana

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6. klasē

Beidzot 6. klasi, skolēns:

 • • ir iepazinies ar dažādām profesijām;
 • • izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē;
 • • izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību;
 • • mēģina izzināt savas personīgās intereses un spējas;
 • • izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību.

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 • • Skolēns spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, personiskās īpašības, spējas un iemaņas.
 • • Skolēns prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai un sava pozitīva paštēla veidošanai.
 • • Skolēns spēj noteikt savas attīstības mērķus.
 • • Skolēns spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, realitātei neatbilstošus cilvēku un profesiju aprakstus.
 • • Skolēnam ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, prasmes

              mācīties un izpratne par darba, t.sk. arī komandas darba nozīmi.

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 • • Skolēns izprot, ka darba dzīve nav tikai iešana uz darbu un naudas pelnīšana; saprot, ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti.
 • • Skolēns spēj aprakstīt, kādas izmaiņas ir notikušas darba pasaulē (raksturot izmaiņas darba pasaulē).
 • • Skolēns zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu; zina, kur meklēt karjeras konsultantu palīdzību; ir spējīgs izmantot informācijas avotus.
 • • Skolēns spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm.
 • • Skolēns apzinās savas iespējas.

Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un

attieksmes

 • • Skolēns spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus.
 • • Skolēns prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā.
 • • Skolēns spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras iespēju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā.
 • • Skolēns spēj apsvērt dažādas iespējas un, ja nepieciešams, spēj koriģēt vai mainīt savus plānus.
 • • Skolēns izprot, ko nozīmē “tikt galā” mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms uz ilgtermiņa karjeras plānošanu.
 • • Skolēns spēj (daļēji) uzņemties atbildību par savas personības attīstību.
 • • Skolēns spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē pēdējā laikā.

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 7.9. klasē

Beidzot 9. klasi, skolēns:

 • • sāk apzināties savas iespējas un sāk reālistiski samērot savas intereses, spējas/dotumus, personīgās īpašības un vērtības.
 • • spēj novērtēt un samērot savas spējas, vēlmes un iespējas pieņemt ar karjeras izvēli saistītos lēmumus.
 • • ir ieinteresēts turpināt savu izglītību; izzina savas tālākizglītības iespējas; spēj savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju.
 • • ir ieguvis zināšanas par vietējo darba tirgu;
 • • izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību;
 • • izprot saistību starp nodarbošanos/darbu/profesiju un dzīves stilu;
 • • izprot mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus;
 • • spēj saskatīt izvēles iespējas/alternatīvas karjeras iespēju izvēlē.

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes

 • • skolēns ir veicis vienkāršus pašnovērtēšanas testus, lai noteiktu savus īstermiņa un ilgtermiņa izglītības un karjeras plānošanas mērķus.
 • • skolēns spēj noteikt un novērtēt, kāda ir viņa ārpusklases darbā apgūtā pieredze un

zināšanas par darba pasauli.

 • • skolēns spēj pielietot iegūtās analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras plānošanā.
 • • skolēns ir spējīgs paskaidrot, kāpēc ir nepieciešams cīnīties pret stereotipu veidošanu un diskrimināciju skolā un darbā.

.

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes:

 • • skolēns spēj izskaidrot terminu “karjera” tā plašākajā nozīmē.
 • •skolēns spēj vispārīgi aprakstīt, kas ir darba tirgus un kādas ir izglītības un profesionālās apmācības iespējas dažādās izglītības iestādēs.
 • • skolēns spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, sameklēt, analizēt un izmantot informāciju par dažādām karjeras iespējām (darba tirgu, izglītību).
 • • skolēns zina, ka personīgās veselības stāvoklis/problēmas varētu būt par šķērsli dažu

                profesiju izvēlē.

 • • skolēns spēj izmantot zināšanas par darba pasauli un ārpusklases pasākumos gūto pieredzi, lai paplašinātu savas karjeras iespējas.
 • • skolēns spēj formulēt savas attīstības iespējas pēc pamatizglītības iegūšanas.

Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes:

 • • skolēns spēj izvēlēties un izmantot atbilstošas lēmumu pieņemšanas metodes.
 • • skolēns spēj salīdzināt dažādas iespējas, kā kritērijus izmantojot gan personīgo pieredzi, gan izmantojot informāciju, kas iegūta no dažādiem informācijas avotiem.
 • • skolēns, plānojot savu nākotni, spēj apsvērt arī ar finansēm saistītos faktorus.
 • • skolēns prot reāli plānot savu darbību un nenovirzīties no noteiktajiem mērķiem.
 • • skolēns zina, kādas ir prasības (kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības ir nepieciešamas) un kas jādara, iestājoties izvēlētajā izglītības iestādē.
 • • skolēns izprot savas un potenciālā darba ņēmēja tiesības.
 • • skolēns māk sazināties un sadarboties ar citiem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās.
 • • skolēns prot apkopot, uzturēt un izmantot savu personīgo informāciju.
 • • skolēns prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai tiktu uzņemts

   izvēlētajā mācību iestādē.

 

Skolēnu mācību sasniegumu pierādījumi — pašizpētes, karjeras izpētes un karjeras vadības darba materiāli — tiek uzkrāti skolēnu darba mapēs (portfolio)

V Karjeras izglītībā izmantojamās metodes

Nr.

Metode

Prasmes

1.

Anketēšana/aptauja

Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi

Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba pasaules iespējas

Attīstīt prasmi kritiski domāt

2.

Analīze

Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām

Apgūt prasmes, lai ,,gribu, varu, vajag’’ veidotu vienotu kopumu

3.

Brīvais raksts

Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas

4.

Darbs ar informācija avotiem

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju

5.

Darbs grupās

Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus

6.

Darbs pāros

Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu

7.

Diskusija

Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas

Meklēt problēmu risinājumu

8.

Ekskursijas

Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām

9.

Ēnu diena

Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus

10.

Eseja

Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā

11.

Individuālais darbs

Mācīties strādāt patstāvīgi

12.

INSERT metode

Apgūt prasmi izvērtēt informāciju

13.

Intervija

Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu

14.

IT tehnoloģiju izmantošana

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā

15.

Pārrunas/sarunas

Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot viedokli, iegūt informāciju pārrunu ceļā, nenovirzoties no tēmas, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem

16.

Pašvērtējums/pašanalīze

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi

17.

Pētījums

Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam

18.

Portfolio/darba mape

Vākt materiālus, iegūt informāciju, to apstrādāt, krāt un veidot savu darba mapi - portfolio

19.

Prāta vētra

Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē

20.

Prezentācija

Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu

21.

Prognozēšana

Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu

22.

Projekts

Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt teoriju ar praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus

23.

Spēles (lomu situāciju, lietišķās)

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem

Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt

Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas

24.

Tests

Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu interese radīšanai

25.

Tikšanās

Iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai

26.

Venna diagramma

Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu

27.

Vērošana

Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus

 NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS KARJERAS IZGLĪTĪBAS  ĪSTENOŠANAI

 • Izglītības likums
 • Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.747)
 • „Klases stundu programmas paraugs“ (Valsts izglītības satura centrs)
 • “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 2019”

VI Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra

Izglītība pēc 9. klases. PIAA, 2005.

Karjeras attīstības atbalsts / Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi/(2008)Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Karjeras iespēju izpēte/ metodiskais palīglīdzeklis PIAP aģentūra, 2003

Karjeras izglītība 7., 8., 9. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006

Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009  (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

KIPNIS /projekta materiāli

Korna E.(2011) Karjeras izglītība.Rīga: Raka.

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008

Mans bērns izvēlas karjeru, VIAA, 2010.

Nākotnes iespēju izzināšana. Karjeras veidošanas mācību programma pamatskola skolēniem. Nensija Perija, Zarks van Zants

 Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass”. VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialisti em/

 I.Lemešonoka Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. Zvaigzne ABC, 2018.

VII Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamie interneta resursi.

www.izaugsme.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem Latvijā, par mācību iespējām ārzemēs, kā arī apraksti par profesijām.

www.izm.gov.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādē.

http://viaa.gov.lv/lat/ - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem un izglītības un darba iespējām ārzemēs.

www.lak.lv – par amatu apguves iespējām (tostarp cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību un cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem) pie amatu meistariem.

www.niid.lv – par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, karjeras izglītības testi. Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi.

www.profesijupasaule.lv- profesiju izpēte

http://www.uzdevumi.lv/school - iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.

http://euroguidance.eu/ - EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls.

 www.vakance.lv – darba sludinājumu portāls.

www.occupationsguide.cz/en - interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids.

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1