Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Bauskas novada Īslīces pagastā

Īslīces pamatskolas kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

 

Izdota saskaņā ar 2011.gada 1.februāra

MK noteikumiem Nr. 89,

2015.gada 30.jūlija Bauskas novada

vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo

neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtības noteikumiem Nr.1

 1. Vispārīgā daļa.
  • Dokuments ir saistošs visiem Īslīces pamatskolas izglītojamajiem, viņu vecākiem un skolotājiem.
  • Mērķis:
   • Noteikt kārtību, kādā Īslīces pamatskola informē izglītojamo vecākus un personas, kas īsteno aizgādību (turpmāk – vecāki), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
   • Noteikt kārtību, kā vecāki informē skolu par izglītojamā kavējumiem.
   • Noteikt kārtību, kā rīkoties mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personāla speciālistiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem.
 1. Mācību priekšmetu skolotāji.
  • Katru stundu ievada e-klasē, kuri izglītojamie nav ieradušies uz stundu.
  • Ja izglītojamais kavē mācību stundu bez attaisnojoša iemesla, par to ziņo klases audzinātājam (pa telefonu, e-klasē, personiski).
  • Ja izglītojamais atkārtoti kavē konkrētā mācību priekšmeta stundas, tad sadarbībā ar klases audzinātāju, skolas atbalsta personāla speciālistiem un skolas administrācijas pārstāvjiem meklē risinājumus, lai šādus kavējumus novērstu.
  • Ja izglītojamais regulāri (vairāk kā 2 reizes pēc kārtas) kavē tikai atsevišķa mācību priekšmeta stundas, tad skolotājs veic pārrunas ar izglītojamo, lai noskaidrotu kavējumu iemeslus, izskaidrotu kavējumu sekas un motivē apmeklēt nodarbības.
  • Ja tiek plānots mācību stundu attaisnojošs kavējums, tad par pasākumu atbildīgais skolotāju istabā pie ziņojumu dēļa izliek skolēnu – dalībnieku sarakstu.
 2. Klašu audzinātāji.
  • Informē vecākus par kārtību, kādā vecāki informē klases audzinātāju , administrācijas pārstāvi, ja izglītojamais nevar ierasties skolā.
  • Ja izglītojamais nav ieradies skolā un nav informācijas par neierašanās iemeslu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās (telefoniski, elektroniski) ar izglītojamā vecākiem vai aizbildni, lai noskaidrotu neierašanās iemeslus. Ja nav iespēju sazināties ar izglītojamā vecākiem vai aizbildni(neatbild uz telefona zvaniem u.c.), klases audzinātājs nodod informāciju sociālajam darbiniekam.
  • Ja vecāki savlaicīgi nav snieguši informāciju par kavējumu iemesliem, kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu.
  • Informē skolas administrāciju par izglītojamā neattaisnotajiem kavējumiem:
   • vairāk kā trīs mācību dienas pirmsskolā mēnesī;
   • desmit un vairāk mācību stundas no 1.- 9.klasei mēnesī.
  • Apkopo un uzglabā skolēna kavējumu attaisnojošas zīmes (ārsta izziņa vai vecāku rakstīts attaisnojums) un reģistrē tās elektroniskajā žurnālā E-klase. Klases audzinātājs e-klasē pieteiktos kavējumus var attaisnot uz vecāku kavējumu pieteikuma pamata.
  • Četras reizes mācību gadā apkopo informāciju par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem un iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā: līdz 30.oktobrim (par periodu 01.09. – 30.10.), līdz 18.decembrim (par periodu 01.11. – 18.12.), līdz 11.martam (par periodu 04.01. – 11.03.), līdz 1.jūnijam (par periodu 14.03. – 31.05.).
 3. Skolas administrācija
  • Direktora vietnieks izglītības jomā pārrauga darbu ar izglītojamajiem, kuri kavē skolu bez attaisnojoša iemesla.
  • Ja izglītojamais turpina neattaisnoti kavēt mācību stundas un nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, administrācija, balstoties uz klases audzinātāja sniegto informāciju, organizē pārrunas ar izglītojamo un vecākiem. Pārrunās piedalās: klases audzinātājs, atbalsta personāla pārstāvji, skolotāji. Tikšanās gaita jāprotokolē, jāpieņem lēmums un vienošanās par turpmāko izglītojamā, vecāku un izglītības iestādes rīcību.
  • Ja kavējumi turpinās, par problēmsituāciju izglītības iestādes vadītājs sagatavo rakstisku ziņojumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai. Izglītības iestādes iesniegumam klāt pievieno aizpildītu Noteikumu 1.pielikuma veidlapu. (sk.pielikumu)
  • Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Īslīces pamatskolu, par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
  • Četras reizes mācību gadā apkopo informāciju par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem un iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai: līdz 4.novembrim (par periodu 01.09. – 31.10.), līdz 29.decembrim (par periodu 01.11. – 18.12.), līdz 20.martam (par periodu 04.01. – 11.03.), līdz 15.jūnijam (par periodu 14.03. – 31.05.). (Skatīt pielikumu)
  • Ja kavēts vairāk par divdesmit neattaisnotām stundām semestrī, skola ievada informāciju VIIS datu bāzē.
 4. Izglītojamie
  • Apmeklē visas mācību nodarbības;
  • Ja izglītojamajam ir zināms, ka kāda iemesla dēļ mācību nodarbības netiks apmeklētas (pēkšņa saslimšana, sporta sacensības, ģimenes apstākļi u.c.), tad izglītojamais par to iepriekš informē klases audzinātāju (ja klases audzinātājs nav skolā, tad kādu no skolas administrācijas pārstāvjiem vai medicīnas māsu);
  • Izglītojamajam ierodoties skolā pēc mācību nodarbību kavējuma,3 dienu laikā ir jāuzrāda ārsta izziņa vai vecāku rakstīts attaisnojums.
 5. Izglītojamo vecāki
  • Vecāki par izglītojamā kavējumu informē klases audzinātāju uzreiz, kā ir apzināts iemesls, kas var traucēt apmeklēt skolu (slimība, ģimenes apstākļi u.c., zvana, īsziņas vai e-klases pieteikuma veidā), pēc tam, kad izglītojamais ierodas skolā, iesniedz kavējumu attaisnojošu apliecinājumu (ārsta izziņu, vecāku zīmi u.c.).
  • Vecāki var attaisnot mācību stundu kavējumus ne vairāk kā 3 mācību dienas mēnesī.
  • Ja izglītojamais kāda iemesla dēļ (piedalīšanās sporta sacensībās, nometnēs, konkursos, vecāku darba vai atvaļinājuma dēļ u.c. izņemot slimību) kavē mācību nodarbības vairāk kā vienu mācību dienu, tad atļauja šādiem kavējumiem ir jāsaņem, individuāli vienojoties ar izglītības iestādes administrāciju un uzrakstot iesniegumu.
 6. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šokārtību. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamajiem kavējumu novēršanai stājas spēkā 2019.gada 3. septembrī
 7. Ar minētajiem kārtības noteikumiem var iepazīties Īslīces pamatskolas mājas lapā: islicesskola.lv. Vecāki ar kārtību tiek iepazīstināti mācību gada pirmajā klases vecāku sapulcē.

Direktore                                                                                                                     I.Vargušenko

E.Dreimane

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1